1. UVODNE DOLOČBE

Te Splošni Pogoji Poslovanja urejajo pogodbeno razmerje med Uporabnikom (Prodajalec/Kupec) ter PROKY. 

Platforma za naročanje ter ponujanje izdelkov za gostinsko uporabo Proky (v nadaljevanju »PROKY«), dosegljiva na spletnem naslovu https://app.proky.io, je namenjena ponudnikom izdelkov ter strankam, ki imajo redno povpraševanje po izdelkih za gostinsko uporabo ter so pravne osebe. PROKY ni namenjen potrošnikom in torej predstavlja B2B platformo. 

 

2. IZRAZI V SPLOŠNIH POGOJIH

Uporabnik: pomeni registriranega uporabnika platforme PROKY in vključuje tako Prodajalca kot tudi Kupca.

Prodajalec: pomeni ponudnika Izdelkov, ki kot registrirani Uporabnik svoje Izdelke ponuja na platformi PROKY oz. izdelke prodaja Kupcu.

Kupec: je stranka Prodajalca, ki kot registrirani Uporabnik na platformi PROKY povprašuje ter kupuje Izdelke, ki jih ponujajo Prodajalci.

PROKY: je B2B platforma, na kateri registrirani Uporabniki izvajajo prodajo ter nakup Izdelkov. Platforma PROKY je v izključni  lasti družbe OPTIGUEST d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: 86986139, registrirana v Republiki Sloveniji.

Naročniški paket: je en izmed razpoložljivih paketov, ki vsebujejo različno stopnjo storitev ter funkcionalnosti. 

Izdelek: pomeni izdelek, ki ga Prodajalec ponuja preko PROKY ter Kupec kupi od posamičnega Prodajalca. 

Zaupne informacije: pomenijo vse/katerekoli informacije zaupne narave, ki se nanašajo na pogodbeni stranki, PROKY  ali Uporabnika, in/ali predmet teh Splošnih pogojev uporabe (uporabo platforme PROKY), ki si jih pogodbeni stranki izmenjata oz. do katerih imata pogodbeni stranki dostop v okviru izvrševanja Naročniškega razmerja. Navedeni pojem obsega, brez omejitev, vse informacije o zaposlenih, njihovih osebnih podatkih, poslovanju, poslovnih metodah in pristopih, bodočih načrtih, politikah, dobaviteljih, kupcih, katerekoli informacije o poslovnem modelu PROKY in družbi PROKY, partnerjih, drugih naročnikih, poslovnih načrtih, agentih, distributerjih, svetovalcih, strankah le-teh, ne glede ali imajo oznako »zaupno«, »poslovna skrivnost« ali ne.

 

3. PROCES REGISTRACIJE

Uporabnik (Prodajalec ali Kupec) mora pred prvo uporabo PROKY opraviti registracijo uporabniškega računa na internetni strani: https://proky.io.  

V postopku registracije oz. s samo registracijo se Uporabnik strinja s temi Splošnimi Pogoji Poslovanja.

Uporabnik v procesu registracije izbere naročniški paket, ki ga, skladno s pogoji, lahko kasneje spremeni. 

 

4. NAROČNIŠKO RAZMERJE

4.A SPLOŠNO

Uporabnik v postopku registracije računa, ali kasneje, izbere naročniški paket, glede na lastne potrebe oz. želje. Posamičen paket omogoča različne funkcionalnosti skladno s ponudbo paketov.

Sprememba paketa je možna skladno z veljavnimi pogoji ob trenutku menjave.

PROKY si pridržuje pravico, da spremeni vsebino funkcionalnosti ter njihov nabor tekom trajanja pogodbe oz. tekom aktivnosti posamičnega računa uporabnika, s čimer se Uporabnik izrecno strinja.

 

4.B VRSTE PAKETOV

PROKY ponuja več različnih naročniških paketov, ki so podrobneje opisani ter opredeljeni na internetni strani. Uporabnik lahko izbere med naročniškimi paketi, ki so na voljo v trenutku registracije, ali pa naročniški paket kasneje zamenja skladno s pogoji, ki jih določi PROKY

 

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec ima, skladno z izbiro Naročniškega paketa, pravico do uporabe specifičnih orodij ter modalitet, ki so vključene v posamičnem Naročniškem paketu. 

Prodajalec je dolžan poravnati mesečno naročnino, ali druga plačila, skladno s plačilnimi pogoji, ki izhajajo iz ponudbe na platformi PROKY.

PROKY omogoča plačilo z različnimi plačilnimi sredstvi, ki so podrobneje opredeljeni na platformi PROKY, ali strani ponudnika posamičnega plačilnega sredstva.

Prodajalec sklene kupo-prodajno pogodbo s Kupcem, katere pogodbena stranka ni PROKY. 

 

6. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec ima, skladno z izbiro Naročniškega paketa, pravico do uporabe specifičnih orodij ter modalitet, ki so vključene v posamičnem Naročniškem paketu. 

Kupec je dolžan poravnati mesečno naročnino, ali druga plačila, skladno s plačilnimi pogoji, ki izhajajo iz ponudbe na platformi PROKY.

PROKY omogoča plačilo z različnimi plačilnimi sredstvi, ki so podrobneje opredeljeni na platformi PROKY, ali strani ponudnika posamičnega plačilnega sredstva.

Kupec sklene kupo-prodajno pogodbe s Prodajalcem, katere pogodbena stranka ni PROKY. 

 

7. OBVEZNOSTI PROKY

PROKY zagotavlja platformo, ki omogoča srečevanje ponudbe in povpraševanja. PROKY zagotavlja sistem, ki omogoča optimizacijo procesa ponujanja ter naročanja Izdelkov, ki so v ponudbi posamičnega Prodajalca. PROKY Kupcu in Prodajalcu omogoča cenovno ter logistično optimizacijo preko jasne in pregledne platforme.

PROKY ne odgovarja za nedostopnost platforme, ki je posledica višje sile, ali nedelovanja internega omrežja oz. tehničnih težav, ali drugih, 

Vsakršna vsebina, ki je posredovana s strani Uporabnikov je v izključni domeni in odgovornosti Uporabnikov in PROKY zanjo ne odgovarja. 

 

8. ZAMEJITEV ODGOVORNOSTI

PROKY je izključno ponudnik platforme, ki omogoča srečevanje ponudbe in povpraševanja oz. sklepanje nabavnih poslov med Prodajalcem in Kupcem.

PROKY ne zagotavlja, ali dobavlja, niti ne povprašuje, po Izdelkih. Vsakršna odgovornost za pravilno in pravočasno dobavo, kvaliteto samih Izdelkov, njihovo obliko, ali druge lastnosti so v izključni domeni Prodajalca, ki posamični Izdelek ponuja na platformi PROKY.

Reklamacijski postopek izvaja Kupec direktno s posamičnim Prodajalcem, skladno s pogoji, ki jih določa posamični Prodajalec.

Kupec ali Prodajalec ne moreta nasloviti zahtevka za plačilo ali zahtevkov, ki se navezujejo na Izdelke zoper platformo PROKY. Uporabnik se s pristankom na te Splošne Pogoje Poslovanja izrecno odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki ne bi izviral iz sfere PROKY, tj. ponujanje platforme, ki omogoča naročanje Izdelkov.   

 

9. PREKINITEV RAZMERJA

Prekinitev razmerja je možna s strani Uporabnika v kateremkoli trenutku, v kolikor za sklenitev naročniškega razmerja niso bili dogovorjeni posebni pogoji. 

Po prejemu odpovedi naročniškega razmerja se le-to prekine s prvim dnem naslednjega meseca. 

PROKY ima pravico odpovedati naročniško razmerje brez odpovednega roka, prekinitev pa je veljavna naslednji dan. Uporabnik ni upravičen do povrnitev sorazmernega deleža naročnine za mesec v katerem je bila podana odpoved s strani PROKY, s čimer se Uporabnik izrecno strinja. 

 

10. REKLAMACIJSKI POSTOPEK

V primeru reklamacije izdelka Uporabniki med seboj uredijo reklamacijski postopek direktno, PROKY v reklamacijskem postopku ne sodeluje in je ta v izključni domeni Kupca in Prodajalca, ki sta v konkretnem pogodbenem razmerju.

 

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

S sklenitvijo Naročniškega razmerja Uporabnik pooblašča PROKY, da lahko upravlja z bazami osebnih podatkov Uporabnikovih sodelavcev, katerih osebne podatke posreduje Uporabnik. PROKY se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z veljavno lokalno in EU zakonodajo in Pravili Zasebnosti PROKY.

PROKY ne odgovarja za škodo, ki bi nastala Uporabniku ali tretji osebi zaradi katerekoli napake v sistemu varovanja osebnih podatkov, ki izvira iz sfere Uporabnika.

Uporabnik se zavezuje, da bo v primeru zbiranja in obdelave osebnih podatkov sodelavcev pridobil njihovo soglasje za obdelavo osebnih podatkov, če je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s Pravili Zasebnosti PROKY.

 

12. POSLOVNA SKRIVNOST 

Uporabnik in PROKY sta dolžna kot poslovno skrivnost varovati vse Zaupne informacije, ki si jih pogodbeni stranki izmenjata na podlagi ali v povezavi z uporabo platforme PROKY v ustni ali pisni obliki, v obliki elektronskega zapisa ali v kakršni koli drugi obliki. Obe pogodbeni stranki bosta vse Zaupne informacije varovali trajno, tudi po preteku veljavnosti Naročniškega razmerja. 

 

13. INTELEKTUALNE PRAVICE

Uporabnik priznava izključno lastništvo PROKY  nad pravicami Intelektualne lastnine in vsemi drugimi pravicami, naslovi in interesi v poslovnem modelu PROKY, Pravilih zasebnosti PROKY in v samem poslu ter da je PROKY izključno upravičen do dobrega imena in koristi, ki izhajajo iz pravic Intelektualne lastnine poslovnega modela PROKY in podjema samega. Uporabnik iz navedenega ne bo nikoli zahteval kakšne pravice ali postavil kakšnega zahtevka, ki bi temeljil na omenjeni podlagi. PROKY si pridržuje pravico, da kadarkoli dodaja, spreminja oziroma nadomešča vsebino določb, ki urejajo pravice Intelektualne lastnine, ki so uporabljene za izvedbo poslovnega modela PROKY.

Uporabnik izrecno izjavlja in se strinja, da je vsakršno dobro ime, ki izvira iz njegove uporabe pravic Intelektualne lastnine, last PROKY. Po prenehanju Naročniškega razmerja, ali tekoma, ne bo Uporabnik zahteval nikakršne povrnitve stroškov ali kakšnega drugega denarnega zneska v zvezi z uporabo poslovnega modela PROKY ali pravic Intelektualne lastnine ali kot kompenzacijo za stroške za vpeljavo znamke na specifičnem trgu ali povrnitev investicije na strani Uporabnika.

 

14. KONČNE DOLOČBE

S sprejemom teh splošni pogojev poslovanja se Uporabnik strinja, da ti splošni pogoji nadomeščajo vse druge prejšnje sporazume in pogodbe, ustne ali pisne, sklenjene med Uporabnikom in PROKY ali njunimi pravnimi predniki v navedeni zadevi.

Če pogodbeni stranki  poleg teh splošni pogojev poslovanja naknadno skleneta še dodatno pogodbo, se splošni pogojev poslovanja še vedno uporabljajo, razen če izrecno odstopajo od zgoraj omenjene pogodbe.

Če katera od pogodbenih strank ne zahteva izvajanja katere koli določbe teh splošnih pogojev poslovanja, to ne vpliva na pravico katerekoli od pogodbenih strank, da kadar koli pozneje zahteva njeno polno izvajanje, in če katera od pogodbenih strank ne uveljavlja zahtevka v primeru kršitve katere koli določbe iz teh splošnih pogojev poslovanja, to ne negira uveljavljanja zahtevkov za morebitne prihodnje kršitve ali katere koli druge kršitve in ne izniči oz. ne vpliva na veljavnost take določbe.

 

15. REŠEVANJE SPOROV

Izključno pristojnost za reševanje sporov, ki bi izvirali iz Naročniškega razmerja med Uporabnikom in PROKY ima stvarno pristojno  sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 

Pravo, ki se uporablja za razlago teh splošni pogojev poslovanja platforme ter njihov veljavnost ali aplikativnosti ter vse druge materialno pravne aspekte, ureja Slovensko pravo. 

PROKY, LJUBLJANA, 27.09.2021