Zbrali smo nekaj trenutno aktualnih razpisov, na katere se lahko prijavite. V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi na posamezen razpis, vam lahko brezplačno svetujemo. Pokličite nas na telefonsko številko 069 725 766 ali nam pošljite sporočilo na info@proky.io.

Pohitite – prvi razpis se zapira že danes!

1. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Skrajni rok za oddajo vloge: 23. 4. 2021 do 18:00

Celoten razpis je objavljen na spletni strani Spirit Slovenia

Predmet javnega poziva: sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Višina sofinanciranja:

SKLOP A: Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

SKLOP B: Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

 

2. P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Odprt do: 10. 06. 2021

Celotna vsebina razpisa je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Cilji javnega razpisa so: 

 • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP)1,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):

 •  A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 •  B 05: Pridobivanje premoga,
 •  C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
 •  C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
 •  C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
 •  C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
 •  C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
 •  C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
 •  C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
 •  E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
 •  E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
 •  G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
 •  G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
 •  G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
 •  G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
 •  G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
 •  K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
 •  L: Poslovanje z nepremičninami,
 •  M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
 •  M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
 •  R 92: Prirejanje iger na srečo.

 

3. P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Odprt do: 01. 10. 2021

Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS)

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Regije: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na eportal Sklada: 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

 

4. P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Odprt do: 15. 10. 2021

Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS)

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Namen in cilji produkta

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: – za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje, – za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, – za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Cilji finančnega ukrepa: – omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP, – olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, – spodbujati rast in razvoj MSP, – krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev, – spodbujanje zasebnih vlaganj.

Splošni pogoji kandidiranja

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas2 . Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo zaposleni iz programa javnih del.

Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis

Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08): • A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; • B 05 Pridobivanje premoga; • C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil; • D – oskrba z električno energijo, plinom in paro; • G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; • L – Poslovanje z nepremičninami; • R 92 – Prirejanje iger na srečo.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

 

OPOZORILO: Natančne informacije o razpisih si oglejte na spletni strani razpisa. Lahko pride do sprememb, ki v članku ne bodo pravočasno posodobljene.

Marca povrnemo 5% nabave.

Nakupuj na Proky in sodeluj v nagradni igri!

Prijavi se v Proky
Pogoji promocije

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230